Byggeregler for nyttehaver/daghaver i Københavns Kommune


Herunder kan du hente byggereglerne i PDF format


 • 1

  Der må på det enkelte havelod kun opføres en bygning.
  Den samlede bebyggelse på et lod må maksimalt udgøre 15 % af grundarealet af det enkelte lod. Der må dog maksimalt bygges 25 m2 – dog eksklusiv åbne og overdækkede terrasser.

  En overdækket terrasse skal være åben i hele den ene side evt. med brystværn på max. 1 m.
  Bebyggelsen skal være i en etage med mulighed for tårne, spir og kupler inden for den maksimale bygningshøjde på 3 m.

  Et legehus på max. 4,9 m2 kan opsættes.

  Drivhus max. 9,9 m2 må opstilles overalt på havelodden og skal benyttes som drivhus.
 • 2

  Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ eller fibercement-facadeplanker.
 • 3

  Bebyggelsen skal opføres på punktfundament, sokkelsten, rørstøbning, og der skal etableres rottesikring.
 • 4

  Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.
 • 5

  Bebyggelsen må ikke indrettes til overnatning eller fast beboelse.
 • 6

  Enhver bygning og træterrasse skal ligge mindst 2,5 m fra lodskel.
  Cementfliser og træfliser lagt direkte på jorden betragtes ikke som terrasse.
  Såfremt skelafstanden ikke kan overholdes, skal lejer ansøge udlejer om eventuel dispensation fra reglen om skelafstand.
 • 7

  Lovlige regnvandsfaskiner samt godkendte spildevandstanke/samletanke skal placeres 2,5 m fra skel.
 • 8

  Tegningsmateriale med samtlige mål på byggeri, skelafstand for såvel nybygning som ændring af bebyggelsen skal godkendes af bestyrelsen for haveforeningen.
  Ved bygningsændring skal oprindelige byggeår oplyses. Bestyrelsen videresender byggeansøgning til Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd (Kreds 1) til godkendelse.
  Byggeri/ændring må først påbegyndes efter godkendelse i kredsen.
  Alt godkendt byggeri skal være tilendebragt inden 1 år fra godkendelses dato.
 • 9

  Bemærk at for byggeri fra før 1992 gælder særlige regler iht. ”Aftale om fortolkning af 1992-dispensationen for koloni- og nyttehaver” gældende fra 17. december 2015.

  Dispensation for ovennævnte kan kun gives af Københavns kommune. Ansøgning fremsendes gennem bestyrelsen til Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd (Kreds 1.)

  Ansøgning om samletank kan kun ske digitalt via Københavns Kommune, Byg og Miljø, selvbetjening. Dette gøres primært af en autoriseret kloakmester.

  Byggetilladelse til etablering af foreningshuse sendes til Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd (Kreds 1) til godkendendelse, hvorefter den returneres til foreningen.
  Foreningen skal efterfølgende søge Byg og Miljø digitalt via deres hjemmeside

  www.bygogmiljoe.dk

  hvor der skal logges ind med NEMID.

  Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd (Kreds 1), den 26. maj 2016.Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

 • Jul 18
  Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser